به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مسئول واحد

مسئولیتها:

 1. کارشناس خدمات ماشینی دانشکده از سال 1380
 2. مسئول واحد سمعی و بصری    از سال 1382 لغایت 1387
 3. همکاری با واحد سمعی و بصری از سال 1387 تاکنون
 4. بازرس ، رابط و دبیر کمیته طرح تکریم ارباب رجوع از سال 1384
 5. کارشناس آموزش دوره شبانه و انجام تمام امورات کامپیوتری از سال 1384 لغایت 1387
 6. مسئول توسعه شبکه دانشکده از سال 1382
 7. عضو هسته معتمدین دانشکده 
 8. مسئول کمیته کامپیوتر و سمعی بصری همایش سراسری ارتقا سلامت خانواده آبان ماه 1386
 9. مسئول کمیته سمعی بصری و انتشارات همایش سراسری ایمنی بیمار آبان ماه 1390
 10. مسئول کمیته کامپیوتر و سمعی بصری دومین همایش سراسری ایمنی بیمار آبان ماه 1391
 11. مسئول کمیته کامپیوتر سومین همایش سراسری ایمنی بیمار آبان ماه 1394
 12. عضو کمیته فنی it استانداری و فرمانداری جهت برگزاری انتخابات و ارتباط مستقیم سفرهای استانی ریاست جمهوری از سال 1390
 13. عضو کمیته اداری و مالی دانشکده از سال 1389
 14. مسئول سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه از سال 1387
 15. مسئول سایت مجله (ماهنامه) پرستاری از سال 1388
 16. نماینده کارکنان در صندوق قرض الحسنه دانشکده از سال 1390
 17. نماینده کارکنان غیر هیئت علمی ( عضو مجمع مشاوران دانشگاه ) در دانشکده از سال 1391
 18. عضو کمیته یاوران معروف دانشکده 1395
 19. عضو کمیته پایش استانداردهای اعتبار بخشی دانشکده از سال 1395
 20. مسئول کمیته سمعی بصری کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران شهریور ماه 1396
 21. مسئول کمیته it کنگره بین المللی انگل شناسی 17 لغایت 19 شهریور 1398
 22. مسئول برگزاری کلاسه و کارگاه های مجازی با Skyroom از ترم بهار 1399
 23. مسئول برگزاری آزمونهای مجازی دانشجویان با فرادید از ترم بهار 1399

 

دانشکده پرستاری و مامایی